Мир Знаний

Аудит основних засобів (стр. 6 из 9)

Аналіз фінансового стану підприємства здійснюється шляхом розрахунку показників ліквідності та платоспроможності (величина чистих оборотних активів, коефіцієнт поточної ліквідності), прибутковості підприємства (коефіцієнт рентабельності активів (усього), коефіцієнт рентабельності основної діяльності), ділової активності підприємства (Коефіцієнт оборотності активів, Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, Коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів) (таблиця 6).

Таблиця 6 – Аналіз фінансового стану підприємства

Назва показника Формула розрахунку Значення на початок 2009 р тис. грн Значення на кінець 2009 р тис. грн Відхилення (+;-) Орієнтовне значення
1Величина чистих оборотних активів Оборотні активи – короткострокові зобов’язання 2602,0 6365,0 +3763,0 >0
2 Коефіцієнт поточної ліквідності
0,41 0,59 0,18 >1
3 Коефіцієнт рентабельності активів (усього)
0,013 0,060 0,047 -
4 Коефіцієнт рентабельності основної діяльності
0,33 0,24 -0,09 -
5 Коефіцієнт оборотності активів (коефіцієнт трансформації капіталу, ресурсовіддача)
1,49 1,26 -0,23 -
6 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
268,2 226,8 -41,4 -
7 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
0,92 0,83 -0,09 -
8 Коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів
4,05 3,65 -0,4 -

Проаналізувавши коефіцієнти, які характеризують фінансовий стан підприємства можемо зробити наступні висновки.

Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує стабільність фінансового стану підприємства, спроможність погасити короткострокові зобов’язання за рахунок грошових коштів та дебіторської заборгованості. У звітному році значення даного коефіцієнту у звітному році збільшилось на 0,18 і склало 0,59. Це відбулось за рахунок збільшення як оборотних активів так і короткострокових зобов’язань , але не зважаючи на це, значення коефіцієнта є меншим ніж орієнтовне, тому що значну долю в структурі короткострокових зобов’язань мають внутрішні розрахунки. Підприємству необхідно проводити заходи щодо збільшення обсягу оборотних активів і, як наслідок, підвищення рівня незалежності.

Різниця між оборотними активами і короткостроковими зобов’язаннями визначає величину чистих оборотних активів. Цей показник свідчить про те, наскільки господарська діяльність забезпечена власними ресурсами. Значення даного показника у звітному році збільшилось на 3763,0 тис грн в порівнянні з попереднім роком і склало 6365,0 тис. грн. Значення показника є досить значним,а тому можемо сказати, що підприємство може погасити свої короткострокові зобов’язання за рахунок власних ресурсів.

Коефіцієнт рентабельності активів характеризує ефективність використання всього майна підприємства, тобто вказує скільки прибутку приносить кожна гривня, інвестована в активи. Значення цього показника у звітному році склало 0,060, що на 0,047 більше ніж в попередньому році. Це збільшення відбулось за рахунок збільшення прибутку.

Коефіцієнт рентабельності основної діяльності характеризує співвідношення прибутку і собівартості реалізації продукції. У звітному році значення цього коефіцієнта зменшився на 0,09 та склав 0,24. Це відбулось за рахунок зменшення і прибутку від реалізації продукції, що є негативним фактом, і зменшення собівартості реалізованої продукції, що є позитивним фактом. Тому підприємству слід проаналізувати причини зменшення прибутку.

Коефіцієнт оборотності активів зменшився у звітному році на 0,23 і становить 1,26. На це вплинуло зменшення виручки від реалізації продукції.

Важливим показником, який дає змогу оцінити ефективність кредитного контролю підприємства є коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості. Він дає змогу оцінити, скільки разів на протязі звітного року об’єми надходжень вір реалізації можуть вмістити себе середній залишок дебіторської заборгованості. Значення цього коефіцієнта є досить значним, незважаючи на незначне зменшення у звітному році воно склало 226,8, а в попередньому – 268,2. Тобто об’єм надходжень від реалізації може вмістити в собі середній залишок дебіторської заборгованості 268,2 разів у попередньому році та 226,8 разів у звітному році.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості характеризує скільки витрат на собівартість реалізації послуг може вмістити в себе середній залишок кредиторської заборгованості. Цей показник у звітному році склав 0,83, що на 0,09 менше ніж у попередньому році. На це вплинуло зменшення собівартості реалізації.

Коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів складає 3,65 на кінець звітного року проти 4,05 в попередньому звітному році. Зменшення склало 0,4.

Таким чином, проаналізувавши показники фінансового стану підприємства, можемо сказати, що дане підприємство є стабільним в своєму розвитку та задовольняє вимоги, які висуваються до виробничого підприємства.

3.7 Робочі документи з переліком помилок

Після аналізу фінансового стану підприємства виконується безпосередньо аудит основних засобів. Під час перевірки аудитор складає робочі документи, які містять перелік порушень, виявлених під час перевірки. При проведенні аудиту основних засобів були виявлені певні порушення, які відображені в таблицях 7 та 8.

Таблиця 7 – Перелік помилок при аудиті основних засобів на підприємстві «ЗМЗ» період перевірки з 1.01.09 по 31.12.09

Первинний до- кумент Зміст порушення Характер порушення Вимоги якого нормативного документу порушено Суттєвіс-ть пору- шення Виправлення помилки
1 2 3 4 5 6
Інвен- тарна картка № 283 На об’єкт основних засобів не заведена інвентарна картка Порушення правил ведення обліку надходження основних засобів Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм перинного обліку» № 352 від 25.12.95 р. Не суттєве Необхідно завести інвентарну картку на об’єкт основних засобів
Амортизація на об’єкти основних засобів нарахована за методом змен- шення залишкової вартості, а не за прямолінійним, який казаний в Наказі №1 Порушення наказу про облікову політику Не суттєве Амортизацію слід нарахувати за прямолінійним методом
Накла-дна № 34 від 12.01.09 р. В первісну вартість придбаного облад- нання включений податок на додану вартість Методологічна помилкаДт 10 Кт 631 - 12000,0 грн П(С)БО № 7 Суттєве Необхідно вилучити ПДВ та відобразити операцію наступним чиномДт 152 Кт 631 – 10000,0 грнДт 641 Кт 631 – 2000,0 грн
Невірно визначена залишкова вартість верстату Арифметична15892,0 грн П(С)БО № 7 Не суттєве Правильна сума16892,0 грн
Накопичення витрат, пов’язане з придбанням та веденням в експлуатацію об’єкта основних засобів ведеться на рахунку 10 МетодологічнаДт 10 Кт 631Дт 10 Кт 661Дт 10 Кт 65 П (С)БО № 7 План рахунків та Інструкція з його використання Не суттєве Необхідно відобразити дані операції наступним чином: Дт 152 Кт 631 Дт 152 Кт 66Дт152 Кт 65Дт 10 Кт 152
Акт списання ос-новних засобів № 16 від 16. 07.09 При ліквідації об’єкта основних засобів не врахована вартість зворотних матеріалів Методологічна порушено вимо-ги до списання основних засобів П (С)БО № 7 Не суттєве Необхідно оприбуткувати матеріали, придатні до використанняДт 20 Кт 746 – 520,0 грн
Накла-дна № 28 від 25. 04. 09 р. Невірно відображена первісна вартість придбаного холодильника Арифметичнав первісну вартість не включення витрати на транспортування П (С)БО № 7 Суттєве Необхідно скоригувати первісну вартістьДт 15 Кт 631 – 660 грн.
Акт списання ос-новних засобів № 19 від 04 09.09 Невірно відображена безкоштовна передача верстату по залишковій вартості Методологічна помилкаДт 90 Кт 104 План рахунків та Інструкція з його використання Не суттєве Вірний бухгалтерський записДт 976 Кт 104
Відомо сті роз-рахунку сум амор-тизації за 2009 р. Нарахування амортизації здійснюється один раз в квартал Методологічна П (С)БО № 7 Не суттєве Нарахування амортизації повинно виконуватись щомісячно
Проведена дооцінка основних засобів не мала обґрунтованих підстав Методологічнапорушення вимог дооцінки Суттєве Необхідно привести вартість до оцінених основних засобів до необхідної норми

Таблиця 8 – Перелік помилок, виявлених під час проведення аудиту первинних документів з обліку основних засобів на підприємстві «ЗМЗ»

період перевірки з 1.01.09 по 31.12.09

Види порушень, виявлених при перевірці первинних документів Назва первинних документів Дата складання документів
1 Відсутність обов’язкових реквізитів у формі, не передбаченій альбомами типових форм або не затвердженими відповідним чином Акт на списання основних засобів №13 від 05.04.09 р.
2 Не заповнення обов’язкових реквізитів Інвентарна картка обліку основних засобів № 26 від 15.08.09 р.
3 Необумовлені виправлення - -
4 Відсутність підписів, наявність помарок Акт на списання основних засобів №16 від 16.07.09 р.
5 Записи простим олівцем Акт приймання-передачі основних засобів № 8 від 12.04.09 р.
6 Відсутність прочерків у вільних рядках Накладна № 38 на оприбуткування верстата від 4.04.09 р.
7 Дописки по тексту та у цифрах - -
8 Відсутність відмітки про дату запису до облікового регістру та підписи особи, яка відповідає за обробку документу накладна № 45 від 18.06.09 р.
9 Використання в регістрах бухгалтерського обліку ксерокопій первинних документів - -

4 Підсумкові документи аудитора