Топографічне земельне креслення

Міністерство аграрної політики України

Навчально-методичний центр по підготовці

молодших спеціалістів

Топографічне і землевпорядне креслення

навчальні завдання і методичні вказівки

для студентів – заочників вищих навчальних

закладів І та ІІ рівнів акредитації

із спеціальності 5070906 “Землевпорядкування”

заочна форма навчання

2003

Укладач Суботський В.П. – завідувач відділенням землевпорядкування Аграрного технікуму Полтавської державної аграрної академії.

Рецензент

Загальні вказівки

Топографічне і землевпорядне креслення має важливе значення в землевпорядній професії і використовується при складанні і оформленні планів, карт та землевпорядної проектної документації.

Топографічне і землевпорядне креслення вивчається в тісному зв’язку із спеціальними предметами: геодезією, фотограмметрією, землевпорядним проектуванням, сільськогосподарським картографуванням, земельним кадастром, навчальними практиками, курсовим і дипломним проектуванням, де студенти удосконалюють свою креслярську майстерність.

Для успішного вивчення предмету важливу роль відіграє організація робочого місця, наявність креслярських інструментів, обладнання і матеріалів. Краще працювати при денному освітленню, у світлих кабінетах.

Всі завдання потрібно виконувати послідовно, дотримуючись методичних вказівок. Приступати до виконання наступних завдань потрібно тільки після завершення попередніх.

Освоїти предмет без унаочнень неможливо, тому потрібно використовувати діючі умовні знаки, зразки шрифтів та виробничу графічну документацію.

Починають вивчати предмет із засвоєння роботи креслярським пером, рейсфедером, кронциркулем, потім вивчають шрифти, умовні знаки, роботу акварельними фарбами. Засвоївши це, студенти вчаться креслити і оформляти землевпорядну документацію, кадастрові плани і карти, топографічні плани, фотоплани та іншу документацію.

Метою вивчення предмету є оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками викреслювання і оформлення графічної документації по землевпорядкуванню в оригіналах на креслярському папері та копіях.

Вивчивши предмет студент повинен оволодіти такими уміннями:

- проводити наладку креслярських інструментів і готувати їх до креслярських робіт;

- виконувати елементи графіки олівцем, рейсфедером, кронциркулем, кривоніжкою та креслярським пером;

- викреслювати топографічні і землевпорядні знаки ;

- викреслювати і оформляти землевпорядну і кадастрову документацію;

- копіювати креслення різними способами, в тому числі із зміною масштабу;

- розмножувати креслення за допомогою сучасної копіювальної техніки;

- ілюмінувати плани землекористувань та проектних ділянок;

- викреслювати і оформляти топографічні плани та віддешифровані аерофотознімки та фотоплани.

Навчальним планом передбачено виконання контрольної роботи та проведення лабораторно-практичних занять в навчальному закладі.

Контрольна робота включає 18 завдань, макети яких додаються у методичних вказівках. Завдання контрольної роботи виконуються на креслярському папері формату 1/2 А4 розміром 210х148 мм. Окремі завдання дозволяється виконувати у зошиті в клітинку.

Теми предмету, які не включені в контрольну роботу вивчаються на лабораторно-практичних заняттях під час екзаменаційної сесії. Тому доцільно заздалегідь видавати макети планів студентам для копіювання на формати А4, А3 з метою їх послідуючого викреслювання, ілюмінування і оформлення.

Підсумком вивчення предмету є диференційований залік з урахуванням якості виконання контрольної роботи, лабораторних робіт та рівня теоретичних знань студентів.

В зв’язку з тим що студентам заочникам в основному приходиться виконувати креслення самостійно, тому в цих навчальних завданнях додатково подаються зразки (макети) завдань, зразки умовних знаків діючих в землевпорядкуванні; рекомендації по виправленню помилок на кресленнях та вимоги по дотриманню стандартів при оформленні текстової і графічної документації, лабораторних робіт та курсових і дипломних проектів.

ЛІТЕРАТУРА

Л-1 Суботський В.П. Топографічне і землевпорядне креслення. К. НМЦ, 1998.

Л-2 Федорченко М.В. Раков В.П. Землеустроительное черчение. М. Недра, 1991.

Л-3 Егорова Т.М. Землеустроительное черчение. М. Недра 1982.

Л-4 Лебедев П.Е. Топографическое черчение. М. Недра , 1975

Л-5 Условные знаки для топографических карт масштабов 1:10000, 1:25000. М. Недра, 1977

Л-6 Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000 – 1:500. М. Недра, 1989

Л-7 Умовні знаки для ілюмінування планів. К. Укрземпроект, 1968

Л-8 Стандарт підприємства “Оформлення графічних матеріалів. Основні правила СТП. К. Укрземпроект, 1980

Л-9 Методичні вказівки: Застосування стандартів при оформленні курсових і дипломних проектів із спеціальності “Землевпорядкування”. НМЦ 1994 р.

Орієнтовний тематичний план

№/№

Назва тем

Кількість

годин за програмою

Кількість годин

за навчальним планом

Всього

Лабор.

практ.

Сам. робота Всього

Лабор.

практ.

Сам. робота
Вступ
1 Елементи топографічної і землевпорядної графіки 3 2 1 3 - 3
1.1 Лінійні і штрихові елементи графіки та прийоми їх викреслювання

30

20

10

30

2

28

1.2 Шрифти для планів, проектів, карт та креслень, методика їх вивчення та техніка викреслювання

42

28

14

42

-

42

1.3 Умовні топографічні і землевпорядні знаки 30 20 10 30 - 30
1.4 Ілюмінування планів, проектів і карт 18 12 6 18 4 14
2 Викреслювання проектної та планово-картографічної документації
2.1 Копіювання і розмноження планів, проектів і карт 6 4 2 6 - 6
2.2 Викреслювання і оформлення планів землекористування 18 12 6 18 4 14
2.3 Викреслювання і оформлення топографічних планів 12 8 4 12 2 10
2.4 Викреслювання і оформлення проектних планів землеустрою

36

24

12

36

14

22

2.5 Викреслювання і оформлення земельно кадастрових карт і планів

12

8

4

12

4

8

2.6 Викреслювання аерофотознімків і фотопланів 9 6 3 5 2 3
2.7 Елементи будівельного креслення - - - 4 2 2
Разом 216 144 72 216 34 182

Зміст контрольної роботи

Завдання 1. Робота креслярським пером.

Завдання 2. Креслення рейсфедером ліній різної товщини.

Завдання 3. Поперечний масштаб.

Завдання 4. Штриховка контурів.

Завдання 5. Написати пером цифри і числа обчислювальним (геодезичним) шрифтом.

Завдання 6. Написати перами “Редіс” алфавіт літер і цифри стандартним шрифтом.

Завдання 7. Написати пером алфавіт літер і цифри остовним курсивним шрифтом.

Завдання 8. Написати курсивним шрифтом слова: “ПЛАН ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ” або “ПЛАН ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ”.

Завдання 9. Написати алфавіт літер і цифри звичайним шрифтом.

Завдання 10. Написати художнім шрифтом слова: “ПЛАН”, “ПРОЕКТ”.

Завдання 11. Написати алфавіт літер і цифри остовним рубленим шрифтом.

Завдання 12. Написати рубленим шрифтом слова: “ПЛАН ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ”.

Завдання 13. Накреслити умовні знаки земельних угідь: лісу, чагарнику, саду, винограднику, болота, городів.

Завдання 14. Накреслити умовні знаки сіножатей: суходольних чистих, поліпшених, з чагарником, з купинами, заливних і заболочених.

Завдання 15. Накреслити умовні знаки пасовищ: суходольних чистих, поліпшених, з чагарником, з купинами, заливних і заболочених.

Завдання 16. Ілюмінувати умовні знаки: ріллі, саду, господарського двору, винограднику, лісу та населеного пункту.

Завдання 17. Ілюмінувати фрагменти польової і кормової сівозмін.

Завдання 18. Ілюмінувати фрагменти сінокосів і пасовищ.

Примітка: в зв’язку із складністю виконання завдань 16-18 самостійно, студентам дозволяється їх виконувати під час сесії в присутності викладача. Студентам потрібно вдома заготовити лише в туші макети завдань. Ілюмінування завдань доцільно провести у навчальному закладі, як лабораторну роботу.

Методичні вказівки щодо вивчення предмету

та виконання лабораторно-практичних робіт.

Вступ.

Програма.

Суть топографічного і землевпорядного креслення та його завдання. Значення предмету в підготовці техніка-землевпорядника. Методика вивчення предмета його зв’язок з геодезією, фотограмметрією, землевпорядним проектуванням, сільськогосподарським картографуванням, навчальними практиками, курсовим та дипломним проектуванням. Стандарти та еталони, прийняті в геодезії, картографії та землевпорядкуванні.

В результаті вивчення програмного матеріалу “Вступу” студенти повинні знати:

- зміст предмета, його значення, міжпредметні зв’язки;

- стандарти, які діють у землевпорядкуванні;

- формати паперу, масштаби зображення, наявну літературу.

Студенти повинні уміти:

- розміщати формати паперу за стандартом (А0, А1, А2, А3, А4);

- будувати рамки та штампи.

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Вивчити стандарти, діючі в землевпорядкуванні.

Завдання 2. Підготувати формати паперу для виконання контрольної роботи 210х148 мм.

Завдання 3. На форматах паперу побудувати рамки розміром 164х116 мм.

1.1. Лінійні і штрихові елементи графіки та прийоми їх викреслювання.

Креслярські інструменти : вимірники, рейсфедери, кронциркулі, кривоніжки, їх будова і застосування. Догляд за креслярськими інструментами, їх правка і зберігання.

Креслярські приладдя : проектори, гравірувальні і штрихувальні прилади, пропорційні циркулі, синусні лінійки, косинці, трафарети, ручки, пера, олівці тощо, їх застосування і перевірка.

Креслярські матеріали : креслярський та координатний папір ,калька, лавсан, аерофотознімки і фотоплани, туш, акварельні фарби, деколі (перевідні зображення). Їх підбір, догляд та застосування.

Креслення олівцем : підбір і заточка олівців, техніка роботи від руки, з лінійкою, косинцем, рейсшиною, штрихувальним приладом, циркулем та вимоги до роботи.

Креслення пером : особливості роботи пером, креслення пером від руки прямих і хвилястих ліній різної товщини та горизонталей, вимоги до роботи.

Робота креслярськими інструментами : техніка роботи рейсфедером під лінійку, підбір товщини ліній, правка та вимоги до роботи рейсфедером. Техніка роботи круговим пером, кронциркулем та кривоніжкою.

Після вивчення теми студенти повинні знати : креслярські інструменти, приладдя та матеріали, правила підбирання, догляду та перевірку і наладку їх.

Студенти повинні уміти : креслити пером прямі і хвилясті лінії різної товщини та горизонталі, рейсфедером – суцільні і пунктирні лінії різної товщини, кронциркулем – кола різного діаметра, кривоніжкою – горизонталі.

Завдання для самостійної роботи

З метою закріплення теми студенти виконують завдання 1…4 контрольної роботи.

Завдання 1. Креслення прямих і хвилястих ліній креслярським пером

(Л-1, с. 12, 81; Л-2, с. 37). Примітка: зразок завдання подано на мал. 1 цих навчальних завдань.

Завдання 2. Креслення рейсфедером шкали товщин ліній і прямокутних рамок (Л-1, с.14, 80; Л-2, с. 20; Л-3, с. 16). Зразок завдання подано на мал. 2.

Завдання 3. Будова і креслення поперечного масштабу (Л-1, с. 15, 82; Л-3, с. 12; Л - , с. 29). Зразок завдання подано мал. 4.

Завдання 4. Штриховка контурів (Л-1, с. 14, 82; Л-3, с. 19). Зразок завдання подано на мал. 3.

1.2. Шрифти для планів, проектів, карт та креслень,

методика їх вивчення та техніка виконання.

Програма.

Класифікація шрифтів. Елементи літер шрифтів та їх основні характеристики. Застосування шрифтів, вимоги до них та методика будови. Письмо шрифтами. Застосування трафаретів деколей.

Обчислювальний шрифт : особливості застосування та методика письма цифр і чисел.

Стандартний шрифт : особливості шрифту, його застосування, нормативи шрифту, методика письма перами “Редіс”, використання трафаретів.

Рублений шрифт : види шрифту, його особливості та застосування, конструкції заголовних і малих літер, арабських і римських чисел; нормативи вузького та широкого шрифтів, основний і напівжирний рублений шрифт, будова і викреслювання шрифту, методика розрахунку рядків і тексту в рядках.

Звичайний шрифт : особливості шрифту, конструкції літер і цифр, їх нормативи, будова і викреслювання шрифту.

Курсивний шрифт : особливості і види шрифту, застосування, нормативи основного і наливного курсиву.

Художній шрифт : особливості шрифту, застосування, елементи і мотиви художніх шрифтів, використання контурів рубленого та звичайного шрифтів для будови художнього шрифту.

Після вивчення теми студенти повинні знати: класифікацію шрифтів, їх конструкцію і основні характеристики; застосування шрифтів, вимоги до них, методику будови, використання та письма шрифтами; розмітку рядків, розміщення слів і тексту, використання трафаретів і деколей на планах землеустрою.

Студенти повинні уміти : писати олівцем і пером цифри та числа обчислювальним шрифтом; креслити пером літери і цифри, слова і заголовки остовним і напівжирним рубленим, звичайним, курсивним та художнім шрифтами; писати текст і цифри на планах землеустрою, топографічних планах і картах рубленим, стандартним та курсивним шрифтами.

Завдання для самостійної роботи

З метою закріплення теми студенти виконують завдання 5…12 контрольної роботи.

Завдання 5. Написати цифри і числа обчислювальним шрифтом

(Л-1, с. 89; Л-4, с.123). Зразок завдання подано на малюнку 5 цих навчальних завдань.

Завдання 6. Написати перами “Редіс” алфавіт великих і малих літер та цифри стандартним шрифтом (Л-1, с. 27, 98; Л-2, с. 60; Л-3, с.52). Зразок завдання подано на мал. 6.

Завдання 7. Написати пером алфавіт і цифри основним курсивним шрифтом (Л-1, с. 25, 96; Л-3, с. 48; Л-4, с. 188). Зразок завдання подано на мал. 7.

Завдання 8. Написати курсивним шрифтом слова: “ПЛАН ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ”. Зразок завдання подано на мал. 8.

Завдання 9. Написати літери і цифри звичайним шрифтом (Л-1, с.22, 90; Л-2, с. 76; Л-3, с.44). Зразок завдання подано на мал. 9.

Завдання 10. Написати художнім шрифтом слова: “ПЛАН”, “ПРОЕКТ” ( Л-1, с. 23, 91-93; Л-2, с. 79; Л-3, с. 56; Л-4, с.91)

Завдання 11. Написати алфавіт і цифри остовним рубленим шрифтом (Л-1, с. 19, 85; Л-2, с.66; Л-3, с. 38). Зразок завдання подано на мал.11.

Завдання 12. Написати рубленим шрифтом слова: “ПЛАН ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ” .(Л-1, с.85; Л-2, с.70; Л-3, с. 40). Зразок завдання подано на мал. 12.

1.3. Умовні топографічні і землевпорядні знаки.

Програма.

Топографічні умовні знаки, їх суть і застосування. Види умовних знаків, їх структура, характер розміщення і вимоги до їх викреслювання. Позамасштабні і масштабні умовні знаки. Шрифтові, фонові, штрихові і комбіновані умовні знаки.

Землевпорядні умовні знаки. Класифікація земельних угідь і методика викреслювання їх умовних знаків. Використання трафаретів і деколей.

Після вивчення теми студенти повинні знати : топографічні і землевпорядні умовні знаки, їх суть, застосування на планах, проектах і картах; види умовних знаків та вимоги до їх креслення; позамасштабні, масштабні, штрихові, фонові і комбіновані умовні знаки.

Студенти повинні уміти креслити: лінійні умовні знаки доріг, гідрографії, ліній зв’язку, електропередач, газопроводів, тощо; умовні знаки населених пунктів і виробничих об’єктів; умовні знаки природної рослинності; болота, водоймища; умовні знаки сільськогосподарських угідь: ріллі, перелогів, багаторічних насаджень, сіножатей і пасовищ.

Завдання для самостійної роботи

З метою закріплення теми студенти виконують завдання 13…15 контрольної роботи.

Завдання 13. Накреслити умовні знаки: лісу, чагарнику, саду, виноградника, болота, городів (Л-1, с.32, 103; Л-2, с. 98; Л-3, с. 66). Зразок завдання подано на мал. 13.

Завдання 14. Накреслити умовні знаки сіножатей: суходольних чистих, поліпшених, з чагарником, з купинами, заливних і заболочених (Л-1, с. 33, 103; Л-2, с.98; Л-3, с. 79).

Завдання 15. Накреслити умовні знаки пасовищ: суходольних чистих, поліпшених, з купинами, з чагарником, солонцюватих та умовні знаки перелогів (Л-1, с.35, 104, 126; Л-2, с. 98, Л-3, с. 64). Зразок завдання подано на мал. 15.

1.4. Ілюмінування планів, проектів і карт

Програма.

Особливості кольорового оформлення землевпорядної документації. Основні кольори фарб та способи їх змішування. Еталони кольорів для земельних угідь. Підготовка паперу, фарб, кольорової туші, щіточок та інших матеріалів. Методика і техніка ілюмінування великих і маленьких контурів. Лесування, вимоги до ілюмінування планів. Виправлення помилок.

Після вивчення теми студенти повинні знати: особливості кольорового оформлення планів землеустрою; основні кольори фарб, туші і способи їх зміщування; зразки кольорів для земельних угідь, рецепти їх приготування та техніку ілюмінування великих і маленьких контурів; лесування, вимоги до ілюмінування; як організувати робоче місце та способи підготовки креслення до ілюмінування і виправлення помилок.

Студенти повинні уміти : готувати робоче місце і плани до ілюмінування; розчиняти фарби і кольорову туш, підбирати кольори згідно із зразками, робити лесування основних кольорів; ілюмінувати контури умовних знаків земельних угідь, сівозмін та відтіняти межі землекористувань та проектних ділянок.

Завдання для самостійної роботи

З метою закріплення теми студенти виконують завдання 16…18 контрольної роботи. В зв’язку із складністю завдань студентам потрібно вдома заготовити лише в туші макети завдань, а ілюмінування доцільно провести у навчальному закладі під керівництвом викладача.

Завдання 16. Ілюмінувати умовні знаки: ріллі, саду, винограднику, лісу, села та господарського двору( Л-1, с. 43, 106; Л-2, с.105; Л-3, с. 124). Зразок завдання подано на мал. 16.

Завдання 17. Ілюмінувати фрагменти польової і кормової сівозмін

(Л-1, с.44, 107; Л-2, с. 104; Л-3, с. 125). Зразок завдання подано на мал. 17.

Завдання 18. Ілюмінувати умовні знаки сіножатей і пасовищ (Л-1, с. 44, 107; Л-2, с.111; 1-3, с.124). Зразок завдання подано на мал. 18.

2.1. Копіювання і розмноження проектів, планів і карт.

Програма.

Копіювання планів на папір олівцем на просвіт з наступним викреслюванням тушшю, за допомогою прозорих матеріалів, пантографа, проекційного ліхтаря, універсального топографічного проектора, світлочутливого паперу, по клітинах та з використанням сучасної комп’ютерної техніки та ксероксу.

Після вивчення теми студенти повинні знати : способи копіювання креслень за допомогою кальки, по клітинах, на просвіт, переколювання, проекційного ліхтаря, пантографа, на світлочутливий папір, за допомогою комп’ютерної техніки та ксероксу.

Студенти повинні уміти : копіювати креслення за допомогою кальки, копіювального столу, по клітинах, за допомогою проекційної апаратури, та сучасної копіювальної техніки.

Завдання для самостійної роботи

Вивчити способи копіювання планів і креслень(Л-1, с.50; Л-2, с. 114; Л-3, с. 91). По завданню викладача скопіювати наступні планово-картографічні документи: план-оригінал на землекористування (план теодолітної зйомки), формат А-4; топографічний план(план тахеометричної зйомки),формат А5, А4; план меж земельної ділянки формат А4; проект (схема) паювання земель, формат А4, А3; проект організації території, формат А4, А3; земельно кадастрова карта, формат А4, А3.

2.2. Викреслювання і оформлення планів землекористування.

Програма.

Зміст плану-оригіналу на землекористування або землеволодіння. Технологія складання, викреслювання і оформлення плану. Компонування основних елементів: плану, картуша, експлікації, масштабу, опису меж, штампу, рамки, рози вітрів, ситуаційного плану. Вимоги і послідовність викреслювання плану. Вимоги і послідовність викреслювання плану.

Вивчивши тему студенти повинні знати : зміст плану-оригіналу, технологію його складання, креслення і оформлення; компонування основних елементів: плану земельної ділянки, експлікації, опису меж, масштабу, рози вітрів, рамки, штампу.

Студенти повинні уміти : креслити план-оригінал у такій послідовності: межові знаки, окружна межа, межі населених пунктів та їх кварталів, господарські двори, міжселищні і польові дороги та скотопрогони, межі земельних угідь та їх умовні знаки; виконувати шрифтове та кольорове оформлення.

Завдання для самостійної роботи

Вивчити зміст і технологію складання, викреслювання і оформлення плана землекористування.

Завдання 19. Накреслити план-оригінал на землекористування фермерського господарства під час сесії по завданню викладача (Л-1, с.52-55; Л-2, с. 125; Л-3, с.83). Зразок подано на мал. 19.

2.3. Викреслювання і оформлення топографічних планів.

Програма.

Зміст топографічного плану. Технологія складання, викреслювання і оформлення топографічного плану. Вимоги до викреслювання і оформлення топографічних планів.

Вивчивши тему студент повинен знати : зміст топографічного плану, технологію його складання, викреслювання і шрифтового оформлення.

Студент повинен уміти : викреслювати на папері або кальці чи лавсані план крупномасштабної тахеометричної або мензульної зйомки.

Завдання для самостійної роботи

Завдання 20. Вивчити зміст топографічного плану, порядок його складання, креслення та оформлення. Накреслити фрагмент топографічного плану під час сесії по завданню викладача (Л-1, с.111; Л-2, с. 153).Зразок подано на мал. 20.

2.4. Викреслювання і оформлення проектних планів землеустрою.

Програма.

Види проектних планів: плани меж земельних ділянок поданих громадянам, фермерським господарствам, несільськогосподарським підприємствам; проекти утворення сільськогосподарських підприємств на основі приватної власності на землю, проекти організації території та робочі проекти. Порядок та техніка виготовлення проектних планів. Викреслювання геодезичної основи проектних планів, оформлення проектних елементів, шрифтове оформлення, ілюмінування проектних планів.

Вивчивши тему студент повинен знати : види проектних планів, порядок та технологію їх складання, викреслювання, оформлення та ілюмінування.

Студент повинен уміти : складати, викреслювати, знімати копії, оформляти шрифтами і умовними знаками та ілюмінування земельно-кадастрову та проектну землевпорядну документацію.

Завдання для самостійної роботи.

Завдання 21. Накреслити план меж земельної ділянки по завданню викладача під час сесії(Л-1, с. 118). Зразок подано на мал. 21.

Завдання 22. Накреслити фрагмент проект або схеми паювання земель і утворення сільськогосподарського підприємства на основі приватної власності на землю. Формат А4, А3. Зразок подано на мал. 22. Виконується по завданню викладача під час сесії.

Завдання 23. Накреслити фрагмент проекту організації території з ілюмінуванням. Завдання виконується по завданню викладача під час сесії. Формат А4, А3. Зразок подано на мал. 23 (Л-1, с.58 –66, 68-70, 112; Л-2, с. 192; Л-3, с. 83).

2.5. Викреслювання і оформлення земельно-кадастрових планів і карт.

Програма.

Види земельно-кадастрових планів і карт: грунтові карти, карти агровиробничих груп грунтів, протиерозійних заходів, меліоративного стану земель, оцінки земель та карти землекористувань. Геодезична основа кадастрових карт. Порядок викреслювання і оформлення кадастрових карт, шрифтове і кольорове оформлення.

Вивчивши тему студент повинен знати : види земельно-кадастрових і сільськогосподарських карт, елементи змісту їх розміщення, умовні знаки спеціального змісту, вимоги до шрифтового і кольорового оформлення; особливості оформлення грунтових, агрохімічних, земельно-кадастрових та районних карт землекористувань.

Студент повинен уміти : складати і копіювати карти, компанувати їх елементи, підбирати спеціальні умовні знаки, викреслювати в туші та виконувати шрифтове і кольорове оформлення.

Завдання для самостійної роботи.

Завдання 24. Накреслити одну із існуючих видів карт по завданню викладача на форматі А4, А5. Зразок завдання подано на мал. 24.(Л-1, с. 71-73, 93, 113, 114; Л-2, с.252; Л-3, с.126).

2.6. Викреслювання аерофотознімків та фотопланів

Програма.

Технологія виготовлення планів землекористування за допомогою аерофотознімків та фотопланів. Польове та камеральне дешифрування аерофотознімків.

Особливості креслення на аерофотознімках і фотопланах. Техніка викреслювання аерофотознімків.

Вивчивши тему студент повинен знати : технологію виготовлення планів за допомогою аерофотознімків, дешифрування аерофотознімків, особливості креслення на аерофотознімках та підготовка фотознімків до креслення.

Студент повинен уміти : камерально дешифрувати аерофотознімок та його накреслити з умовними топографічними знаками.

Завдання для самостійної роботи.

Завдання 25. Провести камеральне дешифрування аерофотознімка або його частини по завданню викладача та накреслити його і зняти копію на кальку. Зразок завдання подано на мал. 25, 26.(Л-1, с.46, 47, 110; Л-2, с.165;)

2.7. Елементи будівельного креслення

Програма.

Умовні будівельні знаки: вікна, двері, печі, сантехніка, стіни, перегородки, перекриття, будівельні матеріали, тощо. Технологія складання і викреслювання планів будівель.

Завдання для самостійної роботи.

Завдання 26. Викреслити план житлової будівлі по завданню викладача. Зразок завдання подано мал. 27, 28.

Рекомендації по виправленню креслень

При виконанні креслярських робіт потрібно слідкувати щоб всі лінії на кресленні були однакові і їх товщина відповідала стандартам.

Умовні знаки повинні відповідати розмірам установленим для відповідного масштабу.

Підписи на кресленні виконуються шрифтами паралельно до рамки. Скорочення слів робиться згідно стандартів. Кольори для ілюмінування і відтінки меж підбираються згідно галузевих стандартів. Якщо креслення виконується погано , не дотримуються стандарти, шрифти і умовні знаки, то таку роботу виправити не можливо. Практично, така робота бракується і виконується заново. Але, навіть, на якісно виконаному кресленні можуть зустрічатися помилки, які необхідно виправити.

Нижче дається декілька порад по ремонту креслень.

Для стирання ліній з паперу зроблених олівцем застосовують гумки трьох типів: м’які - для стирання тонких, легких ліній; гумки середньої твердості – для зняття ліній, проведених олівцем з натиском; гумки тверді (скляні) – для зняття ліній обведених тушшю. Але краще використовувати для зняття туші з креслення лезо для бриття, яким знімається тонкий шар паперу разом з тушшю. Лезо потрібно тримати пальцями руки у вигляді жолобка, зігнувши його.

Креслення виконують на креслярському папері відповідного формату. До початку креслення необхідно визначити якісний бік аркуша паперу, тобто більш шороховатий, тому що рівний бік паперу більше лохматиться від застосування гумки.

Часто студенти згортають креслення в рулон. Щоб випрямити такий аркуш, потрібно його згорнути в рулон в протилежному напрямку. Якщо це не допомагає, то кладуть аркуш паперу на край креслярської дошки або столу і розгладжують його спочатку по одній діагоналі, а потім по іншій.

Якщо аркуш паперу дуже пом’ято, то його змочують водою і розгладжують гарячою праскою. Але виправити креслення в таких випадках вдається не завжди.

Чорнильні плями з креслення видаляються розчином лимонної кислоти, яка не діє на туш. Отвори, що утворюються на папері від проколу циркуля або інших механічних дій, заповнюють дрібнішим паперовим пилом змішаним із слабким розчином клею. Після висихання виправлене місце потрібно розгладити. Паперовий пил можна настругати ножем, скальпелем або лезом.

Масляні плями змочують з іншого боку креслення сумішшю бензину з паленою магнезією. Палена магнезія може продаватись в аптеках.

Якщо креслення буде ілюмінуватись, то до початку його креслення потрібно додати в туш декілька кристалів двох ромокислого калію (хромпіка) або квасців. Тоді туш не буде змиватись водою під час ілюмінування. Якщо при ілюмінуванні або тонуванні креслення потрібно залишити нефарбовані ділянки, наприклад білі літери тощо, то їх покривають резовим клеєм. Після ілюмінування резовий клей змивається чистим бензином.

Після ілюмінування планів можна допустити помилки: фарба може вийти за межі контура, не підійшов тон кольору до еталону, помилково пофарбовано контур іншим кольором, утворилась темна або світла пляма тощо. Такі помилки не важко виправити. Якщо фарба вийшла за межі контуру, треба промокнути ту ділянку і дати висохнути, а потім підрізати бритвою або витерти твердою гумкою помилково пофарбовані місця. Якщо контур не вірно пофарбовано по тону, то після підсихання повторюють ілюмінування ще раз, але слабкішим розчином фарби. Якщо одержано тон більш сильний, ніж потрібно, то, не даючи фарбі висохнути контур потрібно промокнути і змочити чистою водою за допомогою щіточки, після чого знову промокнути і просушити креслення, а потім заново пофарбувати контур.

Якщо, наприклад , контур сіножаті помилково ілюміновано кольором лісу або чагарника, то цю помилку легко виправити повторним ілюмінуванням жовтим або жовто-зеленим кольором.

Якщо ж контур покрито зовсім протилежним кольором ,то після підсихання весь контур підчищають підрізанням або витиранням гумкою. В таких випадках вирізане місце треба змочити галуном і після висихання ілюмінувати своїм кольором.

Якщо на контурі утворилась темна пляма, то після висихання її обережно витирають гумкою через віконце, зроблене на окремому аркуші, а потім повторно ілюмінують весь контур слабким розчином того ж кольору. А якщо утворилась світла пляма, контур покривають слабким розчином тієї ж фарби і поки фарба не підсохне, кінчиком щіточки, змоченим в розчині фарби, торкаються до плями. Після висихання контура доцільно ще раз покрити його слабким розчином тієї ж фарби.

Методичні вказівки по оформленню текстових і графічних документів, курсових і дипломних проектів.

Курсові і дипломні проекти та лабораторні роботи складається з текстової, розрахункової та графічної частини. Текстова частина пишеться від руки на папері формату А4 (297х210мм). На кожному аркуші пояснювальної записки робиться рамка на віддалі 20 мм зліва і по 5 мм з інших сторін. На першому аркуші робиться штамп розміром (185х40мм) ,а на всіх інших – розміром (185х15мм). Всі аркуші нумеруються в штампі в правому куті. Нумерація справи робиться наскрізна, тобто всі документи підшиті в справу нумеруються в наростаючому порядку. Розділ нумерується порядковим номером арабськими цифрами. Слово “Розділ” не пишеться. Вступ і висновок не нумеруються. Розділи нумеруються в межах кожного розділу, а пункти в межах кожного розділу, а пункти в межах кожного підрозділу. Переноси слів у заголовках не допускаються. Заголовок розміщується симетрично відносно рамки. Точка в кінці заголовка не ставиться. Відстань від рамки до тексту: на початку рядка – 5 мм, а в кінці рядка – 3 мм; від верхньої рамки до тексту – 10 мм; від нижнього рядка тексту до штампу – 10 мм. Відстань між заголовком і наступним текстом дорівнює – 16 мм, тобто два інтервали трафарету. Кожен рядок пишеться через 8 мм. Відстань між текстом і наступним заголовком дорівнює 16 мм. Кожен розділ пояснювальної записки починається з нового аркуша, а підрозділ і пункт пишуться через 16 мм нижче тексту. Якщо після тексту підрозділу або пункту залишається до штампа менше 60 мм, то наступний підрозділ або пункт починається з нового аркуша.

Малюнки, схеми нумеруються арабськими цифрами, назва їх пишеться внизу.

Формули нумеруються і повторно не пишуться, а робиться посилання на номер. Таблиці відокремлюються лише верхньою літерою, над якою пишеться номер і назва таблиці. Слово таблиця не пишеться. Якщо в тексті лише одна таблиця, то номер не ставиться. На всі таблиці в тексті повинні бути посилання. Ставити лапки замість цифр, знаків та слів, що повторюються, не допускається. Цифри в таблицях пишуть одна під одною за класами.

Скорочення слів в тексті (гектар, метр, т. т.д.) не допускається, за винятком таблиць та цифр. Посилання на формули, таблиці, малюнки роблять в дужках (див. с. 12) ,( див табл. 3) і т.д.

На титульну сторінку технічної справи наклеюється етикетка розміром 160х100 мм, на якій пишеться назва документа ( дипломний проект, курсовий проект, тощо). Нижче пишеться шифр, а ще нижче прізвище, ім’я і по батькові студента та рік виконання. Кожна робота шифрується Наприклад – 507090626 01 323 ДП, де 5 070906 – номер спеціальності “Землевпорядкування”, 26 – номер предмету по навчальному плану, 01 – номер студента по списку групи,323 – номер групи, ДП – дипломний проект.

Графічні документи виконуються на креслярському папері, одного із форматів:

А0 (1189х841) мм;

А1 (594х841) мм;

А2 (594х420) мм;

А3 (297х420) мм;

А4 (297х210) мм.

На кожному аркуші креслення робиться рамка в дві лінії, між якими: зверху, справа ,знизу – 5мм, а зліва – 20 мм. Зовнішня лінія рамки креслиться товщиною 0,3 мм, а внутрішня – 0,7 мм. На кожному аркуші робиться штамп розміром (185х55) мм. Зовнішня лінія штампу викреслюється товщиною – 0,7 мм, так як внутрішня лінія рамки.

В штампі пишуться посада, прізвище, дата підпису, шифр роботи, адреса об’єкта, назва роботи, назва документа, стадія, номер аркуша і кількість аркушів, а також назва організації, яка виконує роботу.

На планах-оригіналах треба дотримуватись наступних правил викреслювання:

- зовнішня межа землеволодіння і межі населених пунктів викреслюються товщиною – 0,4 мм;

- межові знаки (стовпи) на плані викреслюються кронциркулем діаметром – 1,0;

- міжселищні шляхи, польові шляхи, межі господарських дворів, кварталів в селах викреслюються товщиною – 0,2 мм;

- польові шляхи викреслюються суцільною і пунктирною лініями, між якими відстань 0,5 – 1 мм. Довжина – 4 мм, інтервали – 1 мм;

- межі природних угідь викреслюються крапковим контуром ( точка діаметром – 0,2мм, відстань між точками – 1 мм);

- гідрографія (річки, озера, ставки, канали ,заболоченість) викреслюється синьою тушшю;

- елементи рельєфу (горизонталі, яри, промоїни) викреслюються коричневою тушшю.

Якщо план викреслюється на прозорих матеріалах, то гідрографія і рельєф кресляться чорним кольором:

- умовні знаки лісу і лісосмуг креслять кронциркулем діаметром – 1,1 мм; ліс – хаотично, а лісосмуга через 6 мм;

- умовні знаки саду креслять кронциркулем діаметром – 0,6 мм по заготовленій сітці квадратів 3 х 3 мм.

Якщо контур саду великий, то дозволяється сітку збільшувати в 2-3 рази. Сітка квадратів орієнтується паралельно довгій стороні контура саду:

- умовні знаки сінокосів викреслюють по квадратній сітці (5 х 5) мм в шаховому порядку. Сітку орієнтують паралельно рамці плану. Висота значка – 1 мм. Дозволяється сітку збільшувати в 2-3 рази в залежності розміру контуру сінокосів;

- умовні знаки пасовищ викреслюються по такій самій сітці, як і сінокоси;

- в кожному контурі пишеться площа висотою 2-3 мм. Площі лінійних контурів (шляхів, лісосмуг, каналів) пишеться дробом: в чисельнику – ширина, в знаменнику – площа. Всі підписи на плані пишуться паралельно нижній рамці;

- по окружній межі підписують довжини ліній і роблять відмивку суміжних земель шириною – 3 мм;

- координатна сітка креслиться синьою тушшю товщиною – 0,1 мм;

- за межами плану кресляться експлікації, опис суміжних земель, масштаб, гриф. Може викреслюватися картуш.

При викреслюванні кальки контурів, на кальку викреслюють в чорному кольорі копію плану оригіналу. Червоним кольором відтіняють межі секцій, підписують номери і площі секцій. Номери контурів підписують червоним кольором в чисельнику, а в знаменнику чорним кольором пишуть площу контурів.

При викреслюванні проектного плану внутрігосподарського землеустрою дотримуються правил викреслювання наведених вище для плану-оригіналу. Крім того всі запроектовані ділянки на плані відтіняють кольоровою тушшю товщиною – 0,5 мм:

- поля польової сівозміни – червоною тушшю;

- поля кормової сівозміни – синім тушшю;

- поля грунтозахисних сівозмін – жовтою тушшю;

- поля спеціальної і овочевої сівозміни – червоною тушшю;

- ділянки сінокосозмін – коричневою;

- гуртові ділянки пасовищ – жовтою тушшю;

- ділянки чергового випасання худоби – червоною тушшю.

По центру кожної ділянки дробом пишеться номер і площа. Номер пишеться римськими цифрами тим кольором, яким відтіняється ділянка, а площа – чорним кольором.

Кожна проектна ділянка ілюмінується акварельними фарбами, а саме:

- польова сівозміна – охрою червоною, сієною паленою;

- кормова сівозміна – так як і польова, але тон в два рази більший;

- овочева сівозміна – світло-зеленою під колір капустяного листа;

- грунтозахисна сівозміна – охрою жовтою;

- сади – охрою жовтою або лимонною;

- виноградники – зеленою + блакитною + чорною;

- сінокоси – зеленою + жовтою;

- пасовища – чорною + блакитною + жовтою;

- ліс – зеленою + блакитною;

- чагарник – ізумрудно – зеленою;

- болота – блакитною;

- під водою – блакитною + жовтою;

- населені пункти – зеленою + блакитною або зеленою тушшю;

- господарські двори, шляхи, скотопрогони – коричневою;

- піски – оранжевою;

- яри, ями – сієною паленою синього тону;

- солончаки – фіолетовою (червоною + голубою).

Мал. 1 Робота креслярським пером

Мал. 1 Робота креслярським пером

Мал. 2 Шкала товщин ліній

Мал. 2 Шкала товщин ліній

Мас. 3 Поперечний масштаб

Мас. 3 Поперечний масштаб

Мас. 4 Штриховка контурів

Мас. 4 Штриховка контурів

Мал. 5 Обчислювальний шрифт

Мал. 5 Обчислювальний шрифт

Мал. 6 Стандартний шрифт

Мал. 6 Стандартний шрифт

Мал. 7 Остовний курсив

Мал. 7 Остовний курсив

Мал. 8 План землекористування

Мал. 8 План землекористування

Мал. 9 Звичайний шрифт

Мал. 9 Звичайний шрифт

Мал.10 Художній шрифт

Мал.10 Художній шрифт

Мал. 11 Остовний рублений шрифт

Мал. 11 Остовний рублений шрифт

Мал.12 План землекористування

Мал.12 План землекористування

Мал. 13 Умовні знаки земельних угідь

Мал. 13 Умовні знаки земельних угідь

Мал. 14 Умовні знаки сінокосів

Мал. 14 Умовні знаки сінокосів

Мал. 15 Умовні знаки пасовищ

Мал. 15 Умовні знаки пасовищ

Мал. 16 Ілюмінування умовних знаків

Мал. 16 Ілюмінування умовних знаків

Мал. 17 Ілюмінування сівозмін

Мал. 17 Ілюмінування сівозмін

Мал. 18 Ілюмінування сінокосів і пасовищ

Мал. 18 Ілюмінування сінокосів і пасовищ

Мал. 19 План землекористування

Мал. 19 План землекористування

Мал. 20 Топографічний план

Мал. 20 Топографічний план

Мал. 21 План меж земельної ділянки

Мал. 21 План меж земельної ділянки

Мал. 22 Проект паювання земель

Мал. 22 Проект паювання земель

Мал. 23 Проект організації території

Мал. 23 Проект організації території

Мал. 24 Кадастрова карта району

Мал. 24 Кадастрова карта району

Мал. 25 Креслення на аерофотознімку

Мал. 25 Креслення на аерофотознімку

Мал. 26 Копія аерофотознімку

Мал. 26 Копія аерофотознімку

Мал. 27 Умовні будівельні знаки

Мал. 27 Умовні будівельні знаки

Мал. 28 План будівлі

Мал. 28 План будівлі

Мал. 29 Остовний рублений шрифт

Мал. 29 Остовний рублений шрифт

Мал. 30 Стандартний шрифт

Мал. 30 Стандартний шрифт

Мал. 31 Курсивний шрифт

Мал. 31 Курсивний шрифт

Мал. 32 Архітектурний шрифт

Мал. 32 Архітектурний шрифт

Мал. 33 Художній шрифт

Мал. 33 Художній шрифт

Мал. 34 Дипломний проект

Мал. 34 Дипломний проект

Мал. 35 Курсовий проект

Мал. 35 Курсовий проект

Мал. 36 Умовні знаки

Мал. 36 Умовні знаки

Мал. 37 Умовні знаки

Мал. 37 Умовні знаки

Мал. 38 Умовні знаки

Мал. 38 Умовні знаки

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Педагогика"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.