Облік та аудиту комерційних банках

ОБЛІК

ТА

АУДИТ У

КОМЕРЦІЙНИХ

БАНКАХ

ЗМІСТ

Глава 1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні комерційним банком ............................... 5

1.1. Реформа обліку і звітності в Україні........……………………………………………….... 5

1.2. Міжнародні принципи і стандарти бухгалтерського обліку ....................……................. 8

1.3. Фінансовий та управлінський облік: зміст і призначення ..............…………................... 16

Контрольні запитання ................…………………………………………………………........... 19

Вправи для самостійної роботи ...……………………………………………………................ 19

Глава 2. Основи побудови бухгалтерського обліку в банках України ...................................... 22

2.1. Об'єкти обліку і бухгалтерські рахунки .........…………………………………………… 22

2.2. План рахунків і принципи його побудови ......…………………………………………... 26

2.3. Баланс комерційного банку та інші форми синтетичного обліку...........................……. 33

2.4. Параметри і форми аналітичного обліку ....……………………………………………... 35

2.5. Банківська документація ..................…………………………………………………….... 40

Контрольні запитання ........................………………………………………………………..... 41

Вправи для самостійної роботи .............…………………………………………………........ 41

Глава 3. Організація бухгалтерського процесу ........…………………………………………….. 44

3.1. Зміст обліково-операційної роботи і побудова бухгалтерського апарату ..................… 44

3.2. Бухгалтерський процес і процедури фінансового обліку....................................……….. 47

Контрольні запитання ....................………………………………………………………......... 50

Вправи для самостійної роботи .............…………………………………………………........ 50

Глава 4. Облік операцій з формування статутного капіталу банку .................…...................... 52

4.1. Система рахунків для обліку операцій з формування статутного капіталу банку.......... 52

4.2. Облік операцій з формування статутного капіталу банку.......................………...............52

Контрольні запитання.....................……………………………………………………….....… 56

Вправи для самостійної роботи .................………………………………………………….... 56

Глава 5. Облік міжбанківських розрахунків .........…………………………………………….... 57

5.1. Загальні правила розрахунків між банками та класифікація кореспондентських рахунків ....................................................................................................................................................... 57

5.2. Організація та облік операцій за міжбанківськими розрахунками, які здійснюються через НСЕП при НБУ...........................……………………………………………………....... 59

5.3. Касове обслуговування установ комерційних банків та облік цих операцій................. 63

5.4. Облік міжбанківських розрахунків, які здійснюються за прямими кореспондентськими угодами ......…………………………………………………………………………………….. 65

5.5. Правила виконання та обліку НБУ операцій за кореспондентським рахунком комерційного банку при наявності ухвали судів України щодо арешту грошових коштів, а також безспірне списання коштів ……………………………………..................................... 67

Контрольні запитання ......................…………………………………………………………... 68

Вправи для самостійної роботи ................……………………………………………………. 68

Глава 6. Платіжні рахунки і облік розрахункових операцій …………………………………. 70

6.1. Характеристика платіжних розрахунків клієнтів банку ...........................………........... 70

6.2. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями ...............................…….... 75

6.3. Облік операцій при розрахунках гарантованими дорученнями .........................…….... 76

6.4. Облік операцій при розрахунках платіжними вимогами-дорученнями ........................ 77

6.5. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками ..................................……... 78

6.6. Облік операцій при розрахунках акредитивами ………………………………………. . 79

6.7. Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників та безспірне стягнення коштів ………………………………………………………………………………………………....... 82

Контрольні запитання ....................…………………………………………………………..... 82

Вправи для самостійної роботи ..............……………………………………………………... 83

Глава 7. Облік кредитних операцій ................…………………………………………………..... 85

7.1. Організація обліку кредитних операцій ....……………………………………………..... 85

7.2. Облік позичкових операцій і послуг кредитного характеру ................................……... 93

7.3. Облік операцій з формування і використання резерву на покриття можливих втрат за кредитами. Порядок списання безнадійних кредитів....…………………………………….. 97

7.4. Облік операцій кредитного характеру ......……………………………………………..... 102

7.5. Облік операцій з нарахування і справляння відсотків за користування банківськими кредитами та комісійних за надання послуг кредитного характеру ………………………. 107

Контрольні запитання .....................………………………………………………………….... 109

Вправи для самостійної роботи ...............…………………………………………………...... 109

Глава 8. Облік касових операцій ..............……………………………………………………........ 111

8.1. Організація касової роботи ................…………………………………………………..... 111

8.2. Облік і документообіг за операціями кас з приймання готівки..................................…. 111

8.3. Облік операцій видаткових кас ............………………………………………………...... 112

8.4. Інкасація грошової виручки................…………………………………………………..... 113

8.5. Зберігання і облік цінностей та документів у грошових сховищах ...................…......... 114

8.6. Ревізія цінностей........................…………………………………………………………... 115

8.7. Синтетичний облік касових операцій.....……………………………………………….... 115

Контрольні запитання ....................…………………………………………………………..... 116

Вправи для самостійної роботи .............…………………………………………………….... 116

Глава 9. Касове виконання Державного бюджету України ………………………………….. 117

9.1. Організація касового виконання Державного бюджету України .............................….. 117

9.2. Облік операцій з касового обслуговування коштів Державного бюджету України .... 118

9.3. Касове виконання місцевих бюджетів .......……………………………………………... 121

Контрольні запитання .....................………………………………………………………....... 123

Вправи для самостійної роботи ................………………………………………………….... 123

Глава 10. Облік депозитних і довірчих операцій ......………………………………………….... 125

10.1. Характеристика рахунків для обліку депозитних операцій ............................……...... 125

10.2. Облік депозитних операцій ...............…………………………………………………... 126

10.3. Облік довірчих операцій ................…………………………………………………...... 128

Контрольні запитання.......................………………………………………………………..... 128

Вправи для самостійної роботи ............…………………………………………………….... 128

Глава 11. Облік операцій з цінними паперами .......……………………………………………... 130

11.1. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними .............................………..... 130

11.2. Облік операцій банку з цінними паперами, придбаними з метою перепродажу ........ 132

11.3. Облік довгострокових вкладень банку в цінні папери ..............................…………..... 134

11.4. Облік вкладень банку в боргові цінні папери .……………………………………….... 136

11.5. Облік пасивних операцій з цінними паперами за власними борговими зобов'язаннями .……………………………………………………………………………………………........... 142

Контрольні запитання .......................…………………………………………………….…..... 144

Вправи для самостійної роботи ...........………………………………………………….......... 144

Глава 12. Облік валютних операцій ...............…………………………………………………..... 145

12.1. Сутність валютних операцій ..............…………………………………………………... 145

12.2. Ведення банками рахунків клієнтів у іноземній валюті ............................…………..... 147

12.3. Неторговельні операції з валютними цінностями ……………………………………... 151

12.4. Організація та облік безготівкових міжнародних розрахунків .........................……..... 159

12.4.1. Запровадження кореспондентських відносин …………………………………….…. 159

12.4.2. Облік експортно-імпортних операцій клієнтів …………………………………….... 161

12.5. Інші валютні операції ...............………………………………………………………..... 172

Контрольні запитання ................…………………………………………………………........ 175

Вправи для самостійної роботи ...........……………………………………………………..... 175

Глава 13. Облік основних засобів, нематеріальних активів та матеріалів ............................. 177

13.1. Документальне забезпечення обліку. ..………………………………………………..... 177

13.2. Облік надходження, переоцінки та поточного ремонту основних засобів .................. 180

13.3. Облік зношення основних засобів .........………………………………………………... 182

13.4. Облік вибуття об'єктів основних засобів: ліквідація, реалізація, безоплатна передача ..………...……………………………………………………………………………………….. 183

13.5. Облік оперативного лізингу. ...........…………………………………………………..... 184

13.6. Облік основних засобів, прийнятих банком під заставу наданого кредиту ................ 185

13.7. Відображення в обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів ....……………………………………………………………………………………….. 186

13.8. Облік нематеріальних активів ............………………………………………………...... 188